A-
A+

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada Pan/Pani prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Posiada  Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2019 r.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane rzez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.