A-
A+

Deklaracja dostępności

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gpk.chmielno.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
ul. Gryfa Pomorskiego 28A,
83-333 Chmielno
tel. 58 57-33-951
Data publikacji strony internetowej: 2019-03-28
Data aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Chmielnie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa strony możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury.

Klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje:

 • strzałki kursora
 • PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół
 • Home/End – Początek/Koniec strony
 • TAB – przejście na kolejne elementy na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Trepczyk, btrepczyk.gpk@chmielno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 57-33-951. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno

Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy miejscowości. Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu znajdującego się przed budynkiem wraz z podjazdem, ułatwiającym poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Podjazd posiada barierki. Parking znajdujący się przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie jest w posiadaniu Spółki. Na parkingu przy budynku brak jest wydzielonego miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku na parterze po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać niezbędne informacje.

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. Korytarz na parterze budynku umożliwia przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku. Wejście na pierwsze piętro budynku odbywa się schodami. W budynku brak jest windy.

Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami.

Wszelkie sprawy załatwiane są indywidualnie z pracownikiem zajmującym się daną sprawą. W razie konieczności pracownicy mogą obsługiwać osoby z niepełnosprawnością ruchową w wyznaczonym miejscu do obsługi klienta na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik GPK pomaga osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne zapewnia możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w GPK Chmielno, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: biuro.gpk@chmielno.pl
 • telefonicznie na nr (58) 57-33-951,
 • ePUAP (nazwa konta: /GPKCHMIELNO/skrytkaESP),
 • drogą pocztową na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
  ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno.