A-
A+

Podaj Stan Wodomierza

Służy tylko do podawania bieżącego stanu wodomierza, bez wglądu do historii dokumentów.

Numer Kontrahenta i numery wodomierzy znajdują się na fakturach

Zgłoszenie stanu wodomierza nie zwalnia odbiorcy z obowiązków wynikających z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków (dz.U. Nr 72, poz. 747).