A-
A+

Podaj Stan Wodomierza

Służy tylko do podawania bieżącego stanu wodomierza, bez wglądu do historii dokumentów.

Numer Kontrahenta i numery wodomierzy znajdują się na fakturach

Zgłoszenie stanu wodomierza nie zwalnia odbiorcy z obowiązków wynikających z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków (dz.U. Nr 72, poz. 747).

 OSZCZĘDZAJ WODĘ !!

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Apelujemy o ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, mycia samochodów itp. aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.

Uzasadnieniem apelu jest znaczny ubytek wody spowodowany jej kradzieżą, co powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzać kontrole sieci wodociągowej.