Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie powstało w 2017 r.

Podstawowa działalność spółki obejmuje zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od odbiorców na terenie Gminy Chmielno. W ramach tej działalności eksploatujemy ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 Ponadto Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie świadczy usługi w zakresie:

1)  utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno;

2)  zadań w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień;

3)  zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;

4)  zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5) wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

6) Realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Informacje

 
Wójt Gminy Chmielno przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników wzdłuż posesji, a także usuwanie śniegu i lodu z obiektów budowlanych.


Obowiązek odśnieżania chodników został uregulowany w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który informuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie tylko na swojej nieruchomości ale także z chodników położonych wzdłuż posesji. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie stanowiły przeszkody komunikacyjnej zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawianie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości - właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Właściciele nieruchomości, proszeni są również o bieżące monitorowanie stanu zaśnieżenia dachów budynków, celem zapobiegnięcia nadmiernego obciążenia dachów i powstawania sopli lodowych. Przypomina się, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie.  Śnieg na
dachu jest często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu.

Kara za nieodśnieżanie!

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Należy również pamiętać, że jeżeli ktoś złamie rękę lub nogę na chodniku lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie.
 

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

 

 

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chmielno, prowadzą następujące firmy dla poszczególnych rejonów:

 

 

Lp.

Rejon

Wykonawca

1.

Sołectwa Miechucino i Reskowo

ELWOZ sp. z o.o. Szklana 44, 83-334 Miechucino oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

2.

Sołectwa Cieszenie i Kożyczkowo

Mechaniczne Wykonywanie Robót Ziemnych i Drogowych Elżbieta Penkowska 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19

3.

Sołectwa Garcz i Chmielno

Mechaniczne Wykonywanie Robót Ziemnych i Drogowych Elżbieta Penkowska 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Długa 19

4.

Sołectwa Zawory i Przewóz

Przedsiębiorstwo Handlow-Usługowe Dominik Brzeziński 83-324 Brodnica Górna, Sznurki 115

5.

Sołectwa Borzestowo i Borzestowska Huta

Przedsiębiorstwo Handlow-Usługowe Dominik Brzeziński 83-324 Brodnica Górna, Sznurki 115

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Plac Troyana 2, 83-333 Chmielno odśnieża drogi na terenie miejscowości Chmielno oraz prowadzi doraźne odśnieżanie dróg gminnych na terenie całej Gminy Chmielno

 

        Informujemy mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych odbywa się wg ustalonych standardów. W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi umożliwiające dostęp do komunikacji publicznej oraz szkół i instytucji publicznych. Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Telefon do Urzędu Gminy Chmielno – 586856844, 586856847

Osoba do kontaktu Pan Andrzej Hinca

 


Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych
do kanalizacji sanitarnej.
W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcję karne,
o których mowa w art. 28 ustęp 4a, wyżej wymienionej ustawy.


INFORMACJA

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Uprzejmie informuje,  iż odczyty dotyczące stanów podliczników należy podawać telefonicznie pod numerem tel. 572 508 381
lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 4,
Plac Troyana 2 najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca.


 

Telefon Alarmowy

 

572502300

 

 


Interesantów przyjmujemy:

  • Poniedziałek 7.00-15.00
  • Wtorek 7.00-15.00
  • Środa 7.00-15.00
  • Czwartek 7.00-15.00
  • Piątek 7.00-15.00

 

Jakość wody do spożycia

 

Uchwała Rady Gminy wraz z Regulaminem

Badania jakości wody dla miejscowości Chmielno

Badania jakości wody dla miejscowości Garcz

Badania jakości wody dla miejscowości Cieszenie

Badania jakości wody dla miejscowości Borzestowska Huta

Badania jakości wody dla miejscowości Miechucino

Badania jakości wody dla miejscowości Przewóz-Malinowo

Badania jakości wody dla miejscowości Przewóz Maks

 

Zamówienia publiczne

Zamieszczono dnia: 2018/03/07

odpowiedź na zadane pytania dotyczące zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody, wyposażonych w moduły radiowe wraz z systemem zdalnego odczytu  na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie”

 

1.     Czy można zaoferować wodomierze o klasie metrologicznej MID R100 dla pozycji zabudowy H i R50 dla pozycji, bądź droższe MID R16O dla pozycji H i R63 dla pozycji zabudowy V?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

2.     Dlaczego konieczności dostawy zaworków antykropelkowych i zaworków zwrotnych nie ma dla pozycji wodomierz Dn 25 6,3 m3/h, wg którego dokonuje się rozliczeń z użytkownikami wodomierzy Dn 15 i Dn 20?

Odpowiedź: Spółka w SIWZ zamówiła tylko 43 szt. wodomierzy o DN 25, które z większości będą instalowane na obiektach gminnych oraz spółki. Obecnie w większości są wyposażone w zawory antyskażeniowe. Nie wymagaliśmy zaworów antykropelkowych ponieważ, według naszej wiedzy nie ma takich na rynku.

3.     Czy nadal podtrzymywana jest bezwzględna dostawa zaworków antykropelkowych i zwrotnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

4.     Czy nadal bezwzględna jest dostawa wodomierzy mokrobieżnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

5.     Czy dostarczony moduł radiowy musi być bezwzględnie wykonany jako IP68, czy

dopuszcza się jako możliwość opcjonalnych dostaw modułów IP68?

Odpowiedź: W SIWZ  w punkcie 2.4.8 dokładnie określono, a mianowicie „możliwość wykonania modułu radiowego w wersji IP 68”. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi ilość i terminy dostaw.

6.     Czy zapis o opakowaniu każdy wodomierz osobno, czy opakowanie zbiorcze dla max.10 szt. jest zapisem bezwzględnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany SIWZ

 

 

 

Galeria zdjęć

sobota, 11, marzec 2017

Kontakt / Lokalizacja

NUMER ALARMOWY: 572-502-300

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Biuro: 83-333 Chmielno, Plac Troyana 2

tel. (58) 57-33-951

Prezes Zarządu
Jolanta Zaręba
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Wydziału Usług
Marcin Kuper
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 519-692-382

Kierownik Działu Transportu i Dróg
Zenon Formela
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 504-799-152

Dział Wod.-Kan.
Bogdan Wilczewski
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-007-184

Biuro obsługi klienta
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 572-508-381


WINDYKACJA
tel. 500-126-793


KSIEGOWOŚĆ
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno
NIP 589-203-04-95
KRS 0000659249

Pozostałe informacje

BIP:

www.gpkchmielno.naszbip.pl

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi:

Nieczystości płynne

Nieczystości stałe

PSZOK

Oczyszczalnia Ścieków

W celu zapoznania się z wiadomościami z gminy Chmielno zapraszamy na stronę: www.chmielno.pl/

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie

gpk.chmielno.pl