Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Chmielnie

Aktualności

Apel dotyczący oszczędzania wody

Apel dotyczący oszczędzania wody

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie  zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą. Uzasadnieniem apelu jest zbliżająca się susza, a  także kradzież wody z hydrantów przeciwpożarowych.Z punktu widzenia...

Informacja dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,W porozumieniu z Gminą Chmielno, zwracamy się do Państwa w sprawie usuwania odpadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie Gminy Chmielno.Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków kwalifikuje się jako...

Utrudnienia w ruchu drogowym Borzestowo-Grodzisko

Utrudnienia w ruchu drogowym Borzestowo-Grodzisko

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie informuje, iż w dniach 24.07.-14.08.2020 r. w związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Borzestowo - Grodzisko wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.Prosimy użytkowników dróg o...

O Nas

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. zostało utworzone na podstawie uchwały nr XVII/194/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2016r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 kwietnia 2017r., reprezentuje ją Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą. Całość udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa obejmuje Gmina Chmielno.

Przedmiot działalności GPK obejmuje:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach, gdzie utrzymywanie czystości i porządku należy do zadań własnych Gminy Chmielno,
  • zadania w zakresie zieleni komunalnej i zadrzewień,
  • zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów i placów, w tym tworzenia nowych i utrzymania infrastruktury technicznej istniejących dróg, ulic, mostów i placów;
  • realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. eksploatuje na terenie gminy Chmielno 7 stacji uzdatniania wody, 12 studni głębinowych, 1 oczyszczalnię ścieków w Kożyczkowie i 13 zbiorczych przepompowni ścieków. Dostarcza wodę do około 7500 mieszkańców gminy Chmielno.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w dniu 10 grudnia 2018r. zostało przyjęte w skład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Rzetelność i wiarygodność Przedsiębiorstwa została potwierdzona Certyfikatem Rzetelności.

Nasza Siedziba

Plac Troyana 2
83-333 Chmielno

U Nas Zapłacisz Kartą

WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH

Świadczymy usługi asenizacyjne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (SZAMB)

Warunkiem  odbioru nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XII/121/2019 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 22 listopada 2019 r. „właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Chmielno na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi” (ust. 1 § 11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 5764).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 508-543-993.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.