A-
A+

Na terenie całej Gminy Chmielno prowadzone są próby szczelności oraz nielegalnego podłączenia kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzane są wyłącznie przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcję karne,
o których mowa w art. 28 ustęp 4a, wyżej wymienionej ustawy.