A-
A+

                                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 4/2023 z dnia 28.04.2023 r.

Procedura przyłączania klientów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Chmielnie

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci należy złożyć w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gryfa Pomorskiego 28a, 83-333 Chmielno ( dalej GPK Sp. z o.o.) „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” (formularze wniosku można pobierać w zakładce Wodociągi i Kanalizacja- druki i umowy).

          Do wniosku należy dołączyć:  
          a) oświadczenie o prawie własności
          b) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z uzbrojeniem terenu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości
          oraz projektowanego obiektu

2. Opracowanie projektu na budowę sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Po uzyskaniu „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, wydanych przez GPK Sp. z o.o. należy zlecić opracowanie projektu budowlanego sieci/przyłącza, projektantowi z uprawnieniami projektowymi w zakresie sieci i instalacji  sanitarnych.

3. Uzgodnienie projektu na budowę sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Opracowany projekt budowlany sieci/przyłącza wraz z niezbędnymi uzgodnieniami należy złożyć w GPK Sp. z o.o. w 2 egz. celem uzgodnienia. Inwestor może przystąpić do prac budowlanych nie wcześniej niż po uzgodnieniu projektu budowy sieci/przyłącza wodociągowego z przedstawicielem GPK Sp. z o.o.  i złożeniu zawiadomienia pisemnego o zamiarze rozpoczęcia robót. Uzgodnienie dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Realizacja projektu budowy sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
a) Należy zawrzeć umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z budową przedmiotowego przyłącza.
b) Roboty budowlane mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia, przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
c) O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić GPK Sp. z o.o. Dział Wod.-Kan. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
d) Zastosowane materiały, armatura, średnica rurociągi winny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z Działem Wod.-Kan. GPK Sp. z o.o.
e) Po wykonaniu sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a przed jej zasypaniem należy zgłosić wykonane roboty do odbioru prac zanikowych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, do Działu Wod.-Kan. tel. 58-57-33-951.
f) Po wykonaniu sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, a przed jej zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiaru powykonawczego.
g) Sieć/przyłącze wodociągowe przed zasypaniem:
− należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 Mpa (sieć wodociągowa),
− dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium.

 Próba ciśnieniowa , płukanie i pobór wody do badań odbywa się w obecności pracownika GPK Sp. z o.o.

5. Odbiór końcowy.
Po zasypaniu wykonanej sieci/przyłącza, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury, Wykonawca/Inwestor zgłasza sieć/przyłącze do odbioru końcowego przedkładając następujące dokumenty:
a) wniosek o zakończeniu robót
b) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą
c) pozytywne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia sprawozdanie z badań mikrobiologicznych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z protokołem z płukania przyłącza oraz z poboru wody
d) w przypadku budowy sieci wodociągowej protokół próby ciśnieniowej wykonanej w obecności pracownika GPK Sp. z o.o.

Odbiory odbywają się na pisemny wniosek Inwestora w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 ÷ 14:00 w Dziale Wod.-Kan. w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 28a, pok. 3.

Protokół odbioru winien być podpisany przez strony w ciągu 7 dni od daty fizycznego odbioru sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków winno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu i otrzymaniu w Biurze Obsługi Klienta  protokołu odbioru sieci/przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru przyłącza wodociągowego oraz podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków następuje montaż wodomierza przez pracownika GPK Sp. z o.o.

Odpłatność za usługi realizowane przez GPK Sp. z o.o. następuje na podstawie Cennika Usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Chmielnie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.w Chmielnie, szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

http://www.gpkchmielno.naszbip.pl/ogloszenia/n,konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-gminnego-przedsiebiorstwa-komunalnego-sp-z-oo-w-chmielnie