A-
A+

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Gminą Chmielno, zwracamy się do Państwa w sprawie usuwania odpadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie Gminy Chmielno.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków kwalifikuje się jako odpad i są przedmiotem regulacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy.

Ponadto treść § 11 uchwały nr XII/121/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno obliguje właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z ww. instrukcji.

W ramach podstawowej działalności, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno, działając w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków    (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

Spółka zamierza rozszerzyć zakres usług w zakresie  opróżniania osadników i transportu nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do tego, aby móc zaoferować Państwu tę usługę, jest pozyskanie przez Spółkę miejsca odbioru tych odpadów, w którym będą one mogły zostać unieszkodliwione. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, podjęło już starania, aby nawiązać współpracę z Przedsiębiorstwem, które jest dostosowane do przejmowania tego rodzaju odpadów. Aby móc prowadzić skuteczne negocjacje, konieczne jest ustalenie przynajmniej przybliżonej ilości odpadów, jaka będzie temu podmiotowi przekazywana.

W związku z powyższym, jeśli są Państwo zainteresowani ewentualną współpracą z GPK Sp. z o.o. i skorzystaniem w przyszłości z usług w zakresie opróżniania osadników i transportu nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych czyszczalni ścieków, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej ilości osadów ściekowych, które średnio powstają w Państwa przydomowych oczyszczalniach ścieków w ciągu roku lub ewentualnie o podanie maksymalnej pojemności Państwa osadnika wraz z przybliżoną, prognozowaną częstotliwością jego opróżniania (zgodną z instrukcją eksploatacji).

Podkreślamy, że nadesłana z Państwa strony informacja, nie będzie w żaden sposób wiążąca i nie spowoduje powstania po Państwa stronie żadnych obowiązków względem Spółki, w tym do zawarcia umowy na wywóz tych odpadów. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystane będą przez nasze Przedsiębiorstwo, wyłącznie do oszacowania zapotrzebowania na usługi w w/w zakresie oraz sformułowania deklaracji co do ilości powstających odpadów, na potrzeby negocjacji do wdrożenia nowej usługi. 

W celu podania informacji jak wyżej, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta 572-508-381 lub wiadomość e-mail na adres biuro.gpk@chmielno.pl.